Handel ludźmi oznacza werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób:

 • z zastosowanie groźby lub użyciem siły lub też z wykorzystaniem innej formy przymusu, uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia
  lub przyjęcia płatności lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontroli nad inną osobą, w celu wykorzystania;
 • wykorzystanie obejmuje - wykorzystanie prostytucji innych osób,
  lub inne formy wykorzystania seksualnego, prace lub usługi
  o charakterze przymusowym, niewolnictwo lub praktyki podobne
  do niewolnictwa, zniewolenie albo usunięcie organów;
 • zgoda ofiary handlu ludźmi na zamierzone wykorzystanie nie ma znaczenia, jeżeli posłużono się którąkolwiek z metod wyżej wymienionych;
 • werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjęcie dziecka celem jego wykorzystania uznawane jest za "handel ludźmi" nawet wówczas, gdy nie obejmuje żadnej z metod wyżej wymienionych;
 • "dziecko" oznacza osobę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia.

(konferencja ONZ w Palermo 2000r)

Copyright © Misja Małgorzata. Wszelkie prawa zastrzeżone.