"Misja Małgorzata" jest inicjatywą, która zrodziła się w ramach struktury "Caritas" Archidiecezji Warszawskiej w październiku 2008r.
Celem "Misji" jest pomoc osobom zagrożonym przemocą seksualną, fizyczną, psychiczną i emocjonalną oraz objęcie pomocą duchową i działaniami zmierzającymi do readaptacji i resocjalizacji osób zagrożonych prostytucją i uwikłanych w prostytucję.

Cele te realizowane są poprzez:

  • tworzenie i prowadzenie punktów pracowników ulicznych, pomocy kryzysowej, placówek wychowawczo-resocjalizacyjnych i readaptacyjnych;
  • prowadzenie i wspieranie programów i działań profilaktycznych, edukacyjnych, leczniczych,
     pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i duchowej;
  • prowadzenie działań służących do eliminowania przyczyn zjawiska prostytucji;
  • współpraca w zakresie  objętym celami "Misji" z innymi instytucjami i organizacjami o podobnym profilu działań.

Działalność "Misji" została zainicjowana i trwa dzięki miłości i trosce Jezusa Dobrego Pasterza,
który oddał życie za swoje owce, poszukując tych, którzy się źle mają.

Pomocą obejmujemy wszystkie osoby, do których "Misja"jest adresowana, niezależnie od wyznania, światopoglądu.

 

LOGO MISJI

 

 

W centralnym miejscu Logo wizerunek pięknej kobiety - zagubionej w życiu, zatroskanej
i przytłoczonej jego ciężarem - współczesnej Małgorzaty z Kortony. Nad tą niewiastą widnieje Oko Opatrzności Bożej roztaczające promienie swojej Miłości i opieki, to znak, że Bóg jest obecny
w historii każdego człowieka, nawet najbardziej zagubionego, prowadzi ją i w swej Opatrzności czuwa
i ochrania.

Logo przypomina, że nikt nie jest zostawiony sam sobie, że jest nadzieja wyjścia z każdej trudnej sytuacji, że Bóg czuwa nad życiem każdego z nas i stawia ludzi, którzy są gotowi pomóc, towarzyszyć, dodać nadziei. "Misja" niesie nadzieję - czasami wbrew nadziei - to jedna z przesłanek działania
"Misji Małgorzata".

Copyright © Misja Małgorzata. Wszelkie prawa zastrzeżone.